top of page
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Mandy fashion s.r.o., so sídlom A. Stodolu 158/2 , 97101 Prievidza, Slovensko,  IČO: 36365114 , DIČ: 2022197716,

IČ DPH: SK2022197716 , zapísaný v živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade v Prievidzi, a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bymaccu.com a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.2 Kupujúcim sa pre účely tejto časti obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

 

1.3 Spotrebiteľom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Na právnické osoby sa vzťahujú osobitné práva a podmienky.

 

1.4 Kupujúci pri zadávaní objednávky uvedie pri objednávke svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mailový kontakt.

 

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci na základe do ktorej predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke (ďalej len „kúpna zmluva“) a do všetkých vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknutých najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

1.6 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.7 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade so zákonom. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, riadia Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravujúce obchodné podmienky zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Obchodné podmienky rešpektujú platné novelizované zákony SR a to:

 

Zákon č. 108/2000 Zz o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

 

Zákon č. 22/2004 o elektronickom obchode

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

 

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy.

 

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo živnostenského registra a pod.), prípadne iné údaje.

 

2.4 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na email hello@bymaccu.com predávajúcemu v lehote do 2 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, meno, telefónne číslo, e-mail a kód objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

2.5 Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, keď zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

2.6 V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

2.7 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Kupujúcemu by nemali vzniknúť náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a kupujúci nemá námietky voči ich použitiu.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,

- pripraviť tovar na prepravu spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu,

- zabezpečiť, aby dodaný tovar bol doručený nepoškodený a spĺňal platné právne predpisy t.j. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v úradnom jazyku, daňový doklad).

 

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojej prevádzke, a to v prípadoch, keď je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

4. potvrdiť v dodacom liste (alebo u prepravcu prepravný list) na prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Tovar je predávaný podľa vyobrazených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Tovar však obvykle expedujeme ihneď alebo do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej spoločnosti počas pracovných dní. O presnom dni expedície a dodania tovaru vás budeme informovať e-mailom.

 

 

5.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške minimálne 5,50 € a maximálne v hodnote skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

 

5.4 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

 

5.5 Váha, rozmery, farba, vzor a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 10 % z uvedenej hodnoty.

 

 

5.6 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu. 

 

 

5.7 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 

5.8 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

 

5.9 Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, na mieste, zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky prepravnej spoločnosti. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad – faktúru. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke prepravcu nás môžete informovať e-mailom na hello@bymaccu.com

 

 

5.10 Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 5.8 objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak zákazník preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

5.11 Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

 

5.12 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.3 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 

5.13 Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru spolu s tovarom v jednom balení. Faktúra zároveň slúži ako záručný list, preto je nutné si ju uchovať pre ďalšie použitie.
 

 

5.14 Spôsoby platby:

Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.

Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://fondy.io/

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať : dalibor.tetrev@fondy.eu 

5.16 Platba platobnou kartou cez internet. Objednávka sa pri platbe kartou cez internet uhradí prostredníctvom platobnej brány po dokončení transakcie. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na ten istý email informáciu o prijatí objednávky, prípadne iné zmeny. Tento úkon vykonáva náš automatizovaný systém vždy ten istý deň.

 

 

5.17 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou spoločnosťou, prípadne podaním nesprávnej adresy kupujúceho.

 

 

5.18 Nedoručené zásielky – neprevzaté kupujúcim sa považujú za porušenie obchodných podmienok

 

5.19 Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

 

5.20 Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred, k čomu bude kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra so splatnosťou 5 dní.

 

5.21 Pokiaľ kupujúci v požadovanom termíne – splatnosti neuskutoční úhradu faktúry, objednávka bude v systéme stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

 

5.22 Ďalšie objednávky kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred alebo po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom. 

5.23  Všetky právne spory súvisiace so spracovaním platieb kartou sa riešia podľa slovenského práva.

6. Kúpna cena

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"), ; platbou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

 

 

6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

 

6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

 

6.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

 

6.5 Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

 

6.6 Montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

 

 

6.7 Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

 

6.8 V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy bude uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, predajca vráti kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu.

 

6.9 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia návrhu objednávky a kúpnej zmluvy a kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku technickej chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

V prípade, ak sa v internetovom obchode na www.bymaccu.com objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 €“ alebo „1 €“, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu.

 

6.10 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

 

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

7.3 Zobrazovanie rekvizít na stránkach internetového obchodu (nábytok, dekorácie,  topánky, šperky, rastliny a pod.) umiestené a nafotené spoločne s produktom nie sú dodávané – predávané spolu s produktom, pokiaľ táto skutočnosť nie je presne špecifikovaná v názve produktu. Kupujúci si nemôže nárokovať na ich dodanie spoločne so zakúpeným tovarom.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Na spotrebný tovar zakúpený od predajcu sa viaže záručná doba 24 mesiacov.

 

8.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.bymaccu.com Kupujúci odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal, oboznámil sa s ním a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

 

 

8.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

8.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

 

8.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

 

8.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí zásielky, skontrolovať kompletnosť, úplnosť a stav tovaru bezodkladne a najneskôr do 24 hodín od prevzatia oznámiť predávajúcemu zistené nezrovnalosti prostredníctvom emailu na hello@bymaccu.com uvedeného na stránke predajcu. Pokiaľ tak neurobí do 24 hodín, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Relevantným dôkazom škody sa týmto rozumie „zápis o škode“ od kuriérskej spoločnosti, v opačnom prípade nebude reklamácia z dôvodu nekompletnosti alebo poškodenia tovaru uznaná.

 

8.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. 14-dňová lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až odo dňa doručenia všetkých potrebných podkladov k posúdeniu a vybaveniu reklamácie.

 

8.8 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že až po dohode s predávajúcim doručí tovar na adresu: 

 

Mandy fashion s.r.o.

A.Stodolu 2

97101 Prievidza

Slovensko

 

Kupujúci požiada o vybavenie reklamácie formou žiadosti zaslanej na email predajcu hello@bymaccu.com . Kupujúci je v žiadosti povinný presne uviesť  druh a rozsah vád tovaru, doklad o zaplatení (faktúru) a obrázky alebo krátke video s nedokonalosťami produktu. Následne predávajúci určí opodstatnenosť a ďalší postup reklamácie. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- doručenie žiadosti od kupujúceho na vybavenie reklamácie na email predajcu hello@bymaccu.com , ktorá obsahuje popis druhu a rozsahu vád tovaru, doklad o zaplatení (faktúra) a obrázky alebo krátke video s nedokonalosťami produktu.

- predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

- v prípade oprávnenej reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu nový nepoškodený diel výrobku (nový výrobok) prepravnou spoločnosťou,

- v prípade potreby sa predávajúci dohodne s kupujúcim na doručení reklamovaného tovaru od kupujúceho ku predávajúcemu,

- kupujúci nikdy neposiela reklamovaný tovar predávajúcemu bez predchádzajúceho vyzvania.

Predávajúci odporúča kupujúcemu v prípade zasielania tovaru zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku alebo na inú adresu ako je uvedená v bode 8.8 predávajúci nepreberie.

Tovar na reklamáciu treba zasielať v originálnom obale, alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, ktorý zodpovedá nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar nie je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho  e-mailom na hello@bymaccu.com

 

8.9 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

 

8.10 V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

 

9. GDPR

Nové podmienky spracúvania osobných údajov v súlade s platnou legislatívou nájdete na nasledujúcom odkaze.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

 

 

10.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa,

2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa,

3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

10.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

10.4 Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, kupujúci postupuje podľa pokynov uvedenýchv časti "Vrátenie tovaru a poštovné", uvedených na webovej stránke predávajúceho www.bymaccu.com

Kupujúci vyplní "formulár pre vrátenie tovaru", ktorý si stiahne zo stránky predávajúceho a odošle ho spolu s tovarom, ktorý chce vrátiť na adresu predávajúceho: Mandy fashion s.r.o., A.Stodolu 2, 97101 Prievidza,  a to v letote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Dňom prijatia vráteného tovaru sa rozumie deň, kedy predávajúci obdrží vrátený tovar dodaný kuriérskou službou. 

 

10.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom "formulára pre vrátenie tovaru" podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru (kód a názov tovaru), dátum objednania, číslo objednávky a číslo faktúry, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, podpis kupujúceho, číslo účtu, názov banky a dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu nepoškodený, nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane darčekov, dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale zabalený tak ako ho obdržal, a to zaslaním na adresu: Mandy fashion s.r.o., A.Stodolu 2, 97101 Prievidza. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. (ďalej aj ako „tovar“) na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť.

Tovar treba zasielať v originálnom obale, alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale (ak nemal originálny obal), ktorý zodpovedá nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

 

10.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

10.7 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

10.8 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, alebo sa bude postupovať v zmysle bodu 6.8 týchto všeobecných obchodných podmienok zaslaním darčekového poukazu na adresu kupujúceho. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

10.9 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.8 týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

10.10 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2 týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 

10.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane darčekov, dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale neposkladaný a nepoškodený, v takom stave v akom tovar prevzal.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

 

10.12 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby, vo výške od 2 € do 150 €.

 

10.13 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby, vo výške od 2 € do 150 €.

 

10.14 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.4 a 10.5 týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.8 týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

10.15 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

  3. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom – napr. sety a iné špeciálne akcie a balenia (v tomto prípade kupujúci odstúpi od zmluvy celého setu alebo balenia),

  4. predaj tovaru, ktorý bol osobne prevzatý, kupujúcim skontrolovaný a prehliadnutý u prevádzkovateľa e-shopu na odbernom mieste.

 

10.16 V prípade osobného odberu sa právo odstúpenia od zmluvy uplatniť nedá, nakoľko zákazník si tovar osobne skontroloval pri prevzatí.

 

10.17 V prípade odstúpenia od zmluvy zákazník pošle tovar spolu s vyplneným "formulárom pre vrátenie tovaru" na adresu: Mandy fashion s.r.o., A.Stodolu 2, 97101 Prievidza. Odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť osobne na prevádzke.

11. Platforma riešenia sporov online

     Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

12. Recenzie pri výrobkoch

Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať o stiahnutie alebo nezverejnenie recenzie výrobkov a služieb, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky, alebo akýmkoľvek iným spôsobom zavádzajú, poskytujú neúplné informácie, a tým poškodzujú meno predávajúceho.

13. Darčekové poukazy (certifikáty)

13.1 Darčekové poukážky (certifikáty) vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.

13.2 Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

13.3 Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky (zaslaním darčekovej poukážky na adresu zadanej kupujúcim).

14. Bazár

14.1 Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom alebo vrátený použitý tovar.

14.2 Záručná doba na bazárový tovar pre spotrebiteľa je v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia výrobku.

14.3 Bazárový tovar nie je možné pri reklamácii vymeniť za nový kus.

14.4 Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak.

14.5 Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre „vadu“ resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene.

15. Výhry a súťaže

Všeobecné pravidlá súťaže sú:

 

15.1 Súťaž sa uskutoční prostredníctvom internetu. Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba s trvalým bydliskom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník“ alebo „súťažiaci“). V prípade, že sa jedná o osobu mladšiu ako 18 rokov, táto osoba potvrdzuje, že sa súťaže účastní s výslovným súhlasom svojho zákonného zástupcu. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k organizátorovi súťaže a/alebo ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a ani ich rodinní príslušníci tzn. najmä príbuzní v priamom rade, súrodenci či manželia týchto osôb (osoby tvoriace domácnosť a osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

 

15.2 Do žrebovania budú zaradení všetci kupujúci, ktorí si objednajú tovar a za daný tovar uhradia platbu. K objednanému tovaru bude nakupujúcemu doručený e-mail s informáciou o zapojení do súťaže. Do žrebovania nebudú zaradení nakupujúci, ktorí vykonajú objednávku, ale objednaný tovar nezaplatia, neprevezmú, prípadne vrátia do 14 dní. Organizátor vyžrebuje výhercov súťaže na adrese sídla organizátora súťaže. Zároveň vyžrebuje 5 náhradníkov v prípade, ak by sa Organizátorovi nepodarilo s výhercami skontaktovať, alebo by výherca cenu odmietol.

 

15.3 Výhercov bude organizátor súťaže kontaktovať telefonicky a následne aj e-mailom a takto sa im oznámi presné miesto a čas prevzatia ceny. Potvrdenie prevzatia výhry bude akceptované až po obdržaní e-mailového potvrdenia zaslaného výhercom najneskôr do 5 kalendárnych dní od dňa oznámenia výhry organizátorom. V opačnom prípade zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a organizátor bude kontaktovať náhradníkov v poradí, v akom boli vyžrebovaní, tí budú následne kontaktovaní za rovnakých podmienok. Pokiaľ sa ani tak nepodarí kontaktovať výhercov, takto neprevzaté výhry prepadajú organizátorovi súťaže.

 

15.4 Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom organizátorom. Ak organizátor zistí, že mu účastník súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, je oprávnený na základe svojho rozhodnutia takéhoto účastníka vylúčiť zo súťaže, resp. neodovzdať mu výhru. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý
- konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito súťažnými pravidlami,
- pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo,
- svojim konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno a povesť organizátora.

 

15.5 Na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok, nárok na výhry nie je možné previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci súťaže berú na vedomie, že vymáhanie výhry súdnou cestou je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vylúčené. Príjmy vo forme cien a výhier podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

15.6 Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, počet náhradníkov, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod. Pravidlá súťaže, ako aj ich zmenu organizátor zverejní na hello@bymaccu.com. Organizátor nehradí účastníkom súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo s prevzatím výhry.

 

15.7 Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami. Pravidlá sú vo svojom plnom znení podobu trvania súťaže uložené v písomnej podobe na adrese: Mandy fashion s.r.o., A.Stodolu 2, 97101 Prievidza.

16. Finálne ustanovenia

16.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

16.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

16.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

16.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

 

16.6 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/20154 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17. Zodpovednosť

Predajca upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Predajca nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Predajca neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.

Ďakujem.

bottom of page